Distriktsstämma 2022

30 januari, 2022 av Albin Edlund

Foto: Fredrik Kadesjö, 2018, Scouterna

Kallelse till distriktsstämma

Härmed kallas kårerna i Scouterna Örebro län till distriktsstämma den 27 mars 2022.

Vem?

Alla medlemmar i distriktet har rätt att närvara. Varje kår med minst fem medlemmar under 26 års ålder har rätt att utse tre ombud till stämman plus ytterligare ett ombud för varje påbörjat femtiotal medlemmar utöver femtio. Samtliga ombud ska vara medlemmar i Scouterna. Bestämmande för antalet ombud är medlemsantalet den 31 december 2021.

Bifogat finns en förteckning över hur många ombud varje kår har rätt att utse.

När?

Söndagen den 27 mars 2022 klockan 10:00

Var?

Distriktsstämman kommer att hållas på Goda Rum, Kumla Sjöpark.

Med tanke på läget gällande Covid-19 har vi beredskap att hålla stämman digitalt.

Motioner?

Varje medlem i distriktet har rätt att väcka motion till distriktsstämman. Motionen ska skickas in senast fyra veckor före mötet med distriktsstämman.
Motioner till distriktsstämman insändes till
albin.edlund@orebro.scout.se senast den 27 februari.

Anmälan?

Anmälan sker kårvis till distriktsordförande Albin Edlund senast söndagen den 13 mars. 

Anmälan görs via e-post till albin.edlund@orebro.scout.se

I anmälan skall det framgå för- och efternamn, kår, mailadress, eventuell specialkost samt om en är ombud eller observatör.

Välkomna!

Distriktsstyrelsen, Scouterna Örebro län

Bilagor:

Kallelse till distriktsstämma 2022

Röstlängd 2022

Scouternas stadgar rev. 2020 (Distriktet följer Scouternas stadga kapitel 8: Scouternas distrikt)

Handlingar 2022